Słownik angielsko-polski funkcji

Druga część słownika. Tym razem wersja angielsko-polska.

Angielskie

Polskie

A1.R1C1 A1.W1K1
ABS MODUŁ.LICZBY
ABSREF ADR.BEZWZG
ACCRINT ACCRINT
ACCRINTM ACCRINTM
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ACTIVATE UAKTYWNIJ
ACTIVATE.NEXT UAKTYWNIJ.NAST
ACTIVATE.PREV UAKTYWNIJ.POPRZ
ACTIVE.CELL KOM.AKT
ACTIVE.CELL.FONT KOM.AKT.CZCIONKA
ADD.ARROW DODAJ.STRZAŁKĘ
ADD.BAR DODAJ.PASEK
ADD.CHART.AUTOFORMAT DODAJ.AUTOFOR.WYK
ADD.COMMAND DODAJ.POLECENIE
ADD.LIST.ITEM DODAJ.POZYCJĘ.LISTY
ADD.MENU DODAJ.MENU
ADD.OVERLAY DODAJ.WYKR.NAKŁADANY
ADD.TOOL DODAJ.NARZĘDZIE
ADD.TOOLBAR DODAJ.PASEK.NARZ
ADDIN.MANAGER MENEDŻER.DODATKÓW
ADDRESS ADRES
ALERT OSTRZEŻENIE
ALIGNMENT WYRÓWNANIE
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND ORAZ
APP.ACTIVATE APLIK.UAKTYWNIJ
APP.ACTIVATE.MICROSOFT APLIK.UAKTYWNIJ.MICROSOFT
APP.MAXIMIZE APLIK.PEŁNY.EKRAN
APP.MINIMIZE APLIK.DO.IKONY
APP.MOVE APLIK.PRZESUŃ
APP.RESTORE APLIK.PRZYWRÓĆ
APP.SIZE APLIK.ROZMIAR
APP.TITLE APLIK.TYTUŁ
APPLY.NAMES NADAJ.NAZWY
APPLY.STYLE NADAJ.STYL
AREAS OBSZARY
ARGUMENT ARGUMENT
ARRANGE.ALL ROZMIEŚĆ.WSZYSTKIE
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ASSIGN.TO.OBJECT PRZYPISZ.DO.OBIEKTU
ASSIGN.TO.TOOL PRZYPISZ.DO.NARZĘDZIA
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
ATTACH.TEXT DOŁĄCZ.TEKST
ATTACH.TOOLBARS DOŁĄCZ.PASKI
ATTRIBUTES ATRYBUTY
AUTO.OUTLINE AUTO.STRUKTURA
AVEDEV ODCH.ŚREDNIE
AVERAGE ŚREDNIA
AVERAGEA ŚREDNIA.A
AXES OSIE
BEEP SYGNAŁ
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BETADIST ROZKŁAD.BETA
BETAINV ROZKŁAD.BETA.ODW
BIN2DEC BIN2DEC
BIN2HEX BIN2HEX
BIN2OCT BIN2OCT
BINOMDIST ROZKŁAD.DWUM
BORDER KRAWĘDŹ
BREAK PRZERWIJ
BRING.TO.FRONT PRZESUŃ.NA.WIERZCH
CALCULATE.DOCUMENT PRZELICZ.DOKUMENT
CALCULATE.NOW PRZELICZ.TERAZ
CALCULATION PRZELICZENIE
CALL WYWOŁAJ
CALLER KTO.WYWOŁAŁ
CANCEL.COPY ANULUJ.KOPIUJ
CANCEL.KEY KLAWISZ.ANULUJ
CEILING ZAOKR.W.GÓRĘ
CELL KOMÓRKA
CELL.PROTECTION KOMÓRKA.ZABEZPIECZENIE
CHANGE.LINK ZMIEŃ.POŁĄCZENIE
CHAR ZNAK
CHART.ADD.DATA DODAJ.DANE.DO.WYKR
CHART.TREND TREND.WYKRESU
CHART.WIZARD KREATOR.WYKR
CHECK.COMMAND ZAZNACZ.POLECENIE
CHECKBOX.PROPERTIES POLE.WYBORU.WŁAŚCIWOŚCI
CHIDIST ROZKŁAD.CHI
CHIINV ROZKŁAD.CHI.ODW
CHITEST TEST.CHI
CHOOSE WYBIERZ
CLEAN OCZYŚĆ
CLEAR WYCZYŚĆ
CLEAR.OUTLINE WYCZYŚĆ.STRUKTURĘ
CLEAR.PRINT.AREA WYCZYŚĆ.OBSZAR.WYDRUKU
CLEAR.ROUTING.SLIP WYCZYŚĆ.LISTĘ.WYSYŁKOWĄ
CLOSE ZAMKNIJ
CLOSE.ALL ZAMKNIJ.WSZYSTKIE
CODE KOD
COLOR.PALETTE PALETA.KOLORÓW
COLUMN NR.KOLUMNY
COLUMN.WIDTH SZEROKOŚĆ.KOLUMNY
COLUMNS LICZBA.KOLUMN
COMBIN KOMBINACJE
COMBINATION WYKR.ZŁOŻONY
COMPLEX COMPLEX
CONCATENATE ZŁĄCZ.TEKSTY
CONFIDENCE UFNOŚĆ
CONSOLIDATE KONSOLIDUJ
CONSTRAIN.NUMERIC ROZPOZNAWAJ.CYFRY
CONVERT CONVERT
COPY KOPIUJ
COPY.CHART KOPIUJ.WYKR
COPY.PICTURE KOPIUJ.RYSUNEK
COPY.TOOL KOPIUJ.NARZĘDZIE
CORREL WSP.KORELACJI
COS COS
COSH COSH
COUNT ILE.LICZB
COUNTA ILE.NIEPUSTYCH
COUNTBLANK LICZ.PUSTE
COUNTIF LICZ.JEŻELI
COUPDAYBS COUPDAYBS
COUPDAYS COUPDAYS
COUPDAYSNC COUPDAYSNC
COUPNCD COUPNCD
COUPNUM COUPNUM
COUPPCD COUPPCD
COVAR KOWARIANCJA
CREATE.NAMES UTWÓRZ.NAZWY
CREATE.OBJECT UTWÓRZ.OBIEKT
CRITBINOM PRÓG.ROZKŁAD.DWUM
CUMIPMT CUMIPMT
CUMPRINC CUMPRINC
CUSTOM.REPEAT WŁASNE.POWTÓRZ
CUSTOM.UNDO WŁASNE.COFNIJ
CUSTOMIZE.TOOLBAR DOPASUJ.PASEK.NARZĘDZI
CUT WYTNIJ
DATA.DELETE DANE.USUŃ
DATA.FIND DANE.ZNAJDŹ
DATA.FIND.NEXT DANE.ZNAJDŹ.NAST
DATA.FIND.PREV DANE.ZNAJDŹ.POPRZ
DATA.FORM DANE.FORMULARZ
DATA.LABEL DANE.ETYKIETA
DATA.SERIES DANE.SERIE.DANYCH
DATE DATA
DATEDIF DATA.RÓŻNICA
DATESTRING DATA.CIĄG.ZNAK
DATEVALUE DATA.WARTOŚĆ
DAVERAGE BD.ŚREDNIA
DAY DZIEŃ
DAYS360 DNI.360
DB DB
DBCS DBCS
DCOUNT BD.ILE.REKORDÓW
DCOUNTA BD.ILE.REKORDÓW.A
DDB DDB
DEC2BIN DEC2BIN
DEC2HEX DEC2HEX
DEC2OCT DEC2OCT
DEFINE.NAME ZDEFINIUJ.NAZWĘ
DEFINE.STYLE ZDEFINIUJ.STYL
DEGREES STOPNIE
DELETE.ARROW USUŃ.STRZAŁKĘ
DELETE.BAR USUŃ.PASEK
DELETE.CHART.AUTOFORMAT USUŃ.AUTOFOR.WYKR
DELETE.COMMAND USUŃ.POLECENIE
DELETE.FORMAT USUŃ.FORMAT
DELETE.MENU USUŃ.MENU
DELETE.NAME USUŃ.NAZWĘ
DELETE.NOTE USUŃ.UWAGĘ
DELETE.OVERLAY USUŃ.WYKR.NAKŁADANY
DELETE.STYLE USUŃ.STYL
DELETE.TOOL USUŃ.NARZĘDZIE
DELETE.TOOLBAR USUŃ.PASEK.NARZ
DELTA DELTA
DEMOTE STRUKTURA.GRUPUJ
DEREF WART.POD.ADRESEM
DEVSQ ODCH.KWADRATOWE
DGET BD.POLE
DIALOG.BOX POLE.DIALOGU
DIRECT BEZPOŚREDNIO
DIRECTORY KATALOG
DISABLE.INPUT WYŁĄCZ.WEJŚCIE
DISC DISC
DISPLAY WYŚWIETL
DMAX BD.MAX
DMIN BD.MIN
DOCUMENTS DOKUMENTY
DOLLAR KWOTA
DOLLARDE DOLLARDE
DOLLARFR DOLLARFR
DPRODUCT BD.ILOCZYN
DSTDEV BD.ODCH.STANDARD
DSTDEVP BD.ODCH.STANDAR.POPUL
DSUM BD.SUMA
DUPLICATE POWIEL
DURATION DURATION
DVAR BD.WARIANCJA
DVARP BD.WARIANCJA.POPUL
ECHO ECHO
EDATE EDATE
EDIT.COLOR EDYTUJ.KOLOR
EDIT.DELETE EDYCJA.USUŃ
EDIT.OBJECT EDYCJA.OBIEKT
EDIT.REPEAT EDYCJA.POWTÓRZ
EDIT.SERIES EDYTUJ.SERIE.DANYCH
EDIT.TOOL EDYTUJ.NARZĘDZIE
EDITBOX.PROPERTIES POLE.EDYCJI.WŁAŚCIWOŚCI
EDITION.OPTIONS EDYCJA.OPCJE
EFFECT EFFECT
ELSE INACZEJ
ELSE.IF INACZEJ.JEŻELI
ENABLE.COMMAND UDOST.POLECENIE
ENABLE.OBJECT UDOST.OBIEKT
ENABLE.TIPWIZARD UDOST.KREATOR.WSKAZ
ENABLE.TOOL UDOST.NARZĘDZIE
END.IF KONIEC.JEŻELI
ENTER.DATA WPROWADŹ.DANE
EOMONTH EOMONTH
ERF ERF
ERFC ERFC
ERROR BŁĄD
ERROR.TYPE NR.BŁĘDU
ERRORBAR SŁUPEK.BŁĘDU
ERRORBAR.X SŁUPEK.BŁĘDU.X
ERRORBAR.Y SŁUPEK.BŁĘDU.Y
EVALUATE SZACUJ
EVEN ZAOKR.DO.PARZ
EXACT PORÓWNAJ
EXEC URUCHOM.PROGRAM
EXECUTE WYKONAJ
EXP EXP
EXPONDIST ROZKŁAD.EXP
EXTEND.POLYGON ROZSZERZONY.WIELOKĄT
EXTRACT DANE.WYDZIEL
FACT SILNIA
FACTDOUBLE FACTDOUBLE
FCLOSE PL.ZAMKNIJ
FDIST ROZKŁAD.F
FILE.CLOSE PLIK.ZAMKNIJ
FILE.DELETE PLIK.USUŃ
FILES PLIKI
FILL.AUTO WYPEŁNIJ.AUTOMATYCZNIE
FILL.DOWN WYPEŁNIJ.W.DÓŁ
FILL.GROUP WYPEŁNIJ.GRUPĘ
FILL.LEFT WYPEŁNIJ.W.LEWO
FILL.RIGHT WYPEŁNIJ.W.PRAWO
FILL.UP WYPEŁNIJ.W.GÓRĘ
FILL.WORKGROUP WYPEŁNIJ.GRUPĘ.ROBOCZĄ
FILTER FILTR
FILTER.ADVANCED FILTR.ZAAWANSOWANY
FILTER.SHOW.ALL FILTR.POKAŻ.WSZYSTKO
FIND ZNAJDŹ
FIND.FILE ZNAJDŹ.PLIK
FINDB ZNAJDŹB
FINV ROZKŁAD.F.ODW
FISHER ROZKŁAD.FISHER
FISHERINV ROZKŁAD.FISHER.ODW
FIXED ZAOKR.DO.TEKST
FLOOR ZAOKR.W.DÓŁ
FONT CZCIONKA
FONT.PROPERTIES CZCIONKA.WŁAŚCIWOŚCI
FOPEN PL.OTWÓRZ
FOR DLA
FOR.CELL DLA.KOMÓRKI
FORECAST REGLINX
FORMAT.AUTO FORMAT.AUTO
FORMAT.CHART FORMAT.WYKR
FORMAT.CHARTTYPE FORMAT.TYP.WYKR
FORMAT.FONT FORMAT.CZCIONKA
FORMAT.LEGEND FORMAT.LEGENDA
FORMAT.MAIN FORMAT.WYKR.GŁÓWNY
FORMAT.MOVE FORMAT.PRZESUŃ
FORMAT.NUMBER FORMAT.LICZBA
FORMAT.OVERLAY FORMAT.WYKR.NAKŁADANY
FORMAT.SHAPE FORMAT.KSZTAŁT
FORMAT.SIZE FORMAT.ROZMIAR
FORMAT.TEXT FORMAT.TEKST
FORMULA FORMUŁA
FORMULA.ARRAY FORMUŁA.TABLICA
FORMULA.CONVERT FORMUŁA.TRYB.ADR
FORMULA.FILL FORMUŁA.WYPEŁNIJ
FORMULA.FIND FORMUŁA.ZNAJDŹ
FORMULA.FIND.NEXT FORMUŁA.ZNAJDŹ.NAST
FORMULA.FIND.PREV FORMUŁA.ZNAJDŹ.POPRZ
FORMULA.GOTO FORMUŁA.IDŹ.DO
FORMULA.REPLACE FORMUŁA.ZASTĄP
FPOS PL.POZYCJA
FREAD PL.CZYTAJ
FREADLN PL.CZYTAJ.LIN
FREEZE.PANES ZABLOKUJ.OKIENKA
FREQUENCY CZĘSTOŚĆ
FSIZE PL.ROZMIAR
FTEST TEST.F
FULL PEŁNY
FULL.SCREEN PEŁNY.EKRAN
FUNCTION.WIZARD KREATOR.FUNKCJI
FV FV
FVSCHEDULE FVSCHEDULE
FWRITE PL.ZAPISZ
FWRITELN PL.ZAPISZ.LN
GALLERY.3D.AREA GALERIA.WARSTWOWY.3W
GALLERY.3D.BAR GALERIA.SŁUPKOWY.3W
GALLERY.3D.COLUMN GALERIA.KOLUMNOWY.3W
GALLERY.3D.LINE GALERIA.LINIOWY.3W
GALLERY.3D.PIE GALERIA.KOŁOWY.3W
GALLERY.3D.SURFACE GALERIA.POWIERZCHNIOWY.3W
GALLERY.AREA GALERIA.WARSTWOWY
GALLERY.BAR GALERIA.SŁUPKOWY
GALLERY.COLUMN GALERIA.KOLUMNOWY
GALLERY.CUSTOM GALERIA.UŻYTKOWNIKA
GALLERY.DOUGHNUT GALERIA.PIERŚCIENIOWY
GALLERY.LINE GALERIA.LINIOWY
GALLERY.PIE GALERIA.KOŁOWY
GALLERY.RADAR GALERIA.RADAROWY
GALLERY.SCATTER GALERIA.PUNKTOWY
GAMMADIST ROZKŁAD.GAMMA
GAMMAINV ROZKŁAD.GAMMA.ODW
GAMMALN ROZKŁAD.LIN.GAMMA
GCD GCD
GEOMEAN ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA
GESTEP GESTEP
GET.BAR O.PASKU
GET.CELL O.KOMÓRCE
GET.CHART.ITEM O.ELEM.WYKR
GET.DEF O.DEFINICJI
GET.DOCUMENT O.DOKUMENCIE
GET.FORMULA O.FORMULE
GET.LINK.INFO O.POŁĄCZ.INFO
GET.MOVIE O.FILMIE
GET.NAME O.NAZWIE
GET.NOTE O.NOTATCE
GET.OBJECT O.OBIEKCIE
GET.PIVOT.FIELD O.POLU.TABELI.PRZEST
GET.PIVOT.ITEM O.POZ.TABELI.PRZEST
GET.PIVOT.TABLE O.TABELI.PRZESTAWNEJ
GET.TOOL O.NARZĘDZIU
GET.TOOLBAR O.PASKU.NARZ
GET.WINDOW O.OKNIE
GET.WORKBOOK O.SKOROSZYCIE
GET.WORKSPACE O.APLIKACJI
GETPIVOTDATA WEŹDANETABELI
GOAL.SEEK SZUKAJ.WYNIKU
GOTO IDŹ.DO
GRIDLINES LINIE.SIATKI
GROUP GRUPUJ
GROWTH REGEXPW
HALT ZAKOŃCZ
HARMEAN ŚREDNIA.HARMONICZNA
HELP POMOC
HEX2BIN HEX2BIN
HEX2DEC HEX2DEC
HEX2OCT HEX2OCT
HIDE UKRYJ
HIDE.DETAILS UKRYJ.SZCZEGÓŁY
HIDE.DIALOG UKRYJ.DIALOG
HIDE.OBJECT UKRYJ.OBIEKT
HLINE LINIA.POZIOMO
HLOOKUP WYSZUKAJ.POZIOMO
HOUR GODZINA
HPAGE STRONA.POZIOMO
HSCROLL PRZEWIŃ.POZIOMO
HYPERLINK HIPERŁĄCZE
HYPGEOMDIST ROZKŁAD.HIPERGEOM
IF JEŻELI
IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINARY
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMCONJUGATE
IMCOS IMCOS
IMDIV IMDIV
IMEXP IMEXP
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMPOWER
IMPRODUCT IMPRODUCT
IMREAL IMREAL
IMSIN IMSIN
IMSQRT IMSQRT
IMSUB IMSUB
IMSUM IMSUM
INDEX INDEKS
INDIRECT ADR.POŚR
INFO INFO
INITIATE OTWÓRZ.KANAŁ
INPUT WEJŚCIE
INSERT WSTAW
INSERT.MAP.OBJECT WSTAW.OBIEKT.MAPA
INSERT.OBJECT WSTAW.OBIEKT
INSERT.PICTURE WSTAW.RYSUNEK
INSERT.TITLE WSTAW.TYTUŁ
INSERTDATATABLE WSTAW.DANE.TABELI
INT ZAOKR.DO.CAŁK
INTERCEPT ODCIĘTA
INTRATE INTRATE
IPMT IPMT
IRR IRR
ISBLANK CZY.PUSTA
ISERR CZY.BŁ
ISERROR CZY.BŁĄD
ISEVEN ISEVEN
ISLOGICAL CZY.LOGICZNA
ISNA CZY.BRAK
ISNONTEXT CZY.NIE.TEKST
ISNUMBER CZY.LICZBA
ISODD ISODD
ISPMT ISPMT
ISREF CZY.ADR
ISTEXT CZY.TEKST
JUSTIFY WYRÓWNAJ
KURT KURTOZA
LABEL.PROPERTIES ETYKIETA.WŁAŚCIWOŚCI
LARGE MAX.K
LAST.ERROR OSTATNI.BŁĄD
LCM LCM
LEFT LEWY
LEFTB LEWYB
LEGEND LEGENDA
LEN
LENB DŁ.B
LINE.PRINT WIERSZ.DRUKUJ
LINEST REGLINP
LINK.COMBO POŁĄCZENIE.POLE.EDYCJI
LINK.FORMAT POŁĄCZENIE.FORMAT
LINKS POŁĄCZENIA
LIST.NAMES WYŚWIETL.NAZWY
LISTBOX.PROPERTIES POLE.LISTY.WŁAŚCIWOŚCI
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOGEST REGEXPP
LOGINV ROZKŁAD.LOG.ODW
LOGNORMDIST ROZKŁAD.LOG
LOOKUP WYSZUKAJ
LOWER LITERY.MAŁE
MACRO.OPTIONS MAKRO.OPCJE
MAIL.ADD.MAILER POCZTA.DODAJ.ROZSYŁACZ
MAIL.DELETE.MAILER POCZTA.USUŃ.ROZSYŁACZ
MAIL.EDIT.MAILER POCZTA.EDYTUJ.ROZSYŁACZ
MAIL.FORWARD POCZTA.PRZEŚLIJ.DALEJ
MAIL.LOGOFF POCZTA.ROZŁĄCZ.SIĘ
MAIL.LOGON POCZTA.PRZYŁĄCZ.SIĘ
MAIL.NEXT.LETTER POCZTA.NASTĘPNY.LIST
MAIL.REPLY POCZTA.ODPOWIEDZ
MAIL.REPLY.ALL POCZTA.ODPOWIEDZ.WSZYSTKIM
MAIL.SEND.MAILER POCZTA.WYŚLIJ.ROZSYŁACZ
MAIN.CHART WYKR.GŁÓWNY
MAIN.CHART.TYPE WYKR.GŁÓWNY.TYP
MATCH PODAJ.POZYCJĘ
MAX MAX
MAXA MAX.A
MDETERM WYZNACZNIK.MACIERZY
MDURATION MDURATION
MEDIAN MEDIANA
MENU.EDITOR EDYTOR.MENU
MERGE.STYLES DOŁĄCZ.STYLE
MESSAGE KOMUNIKAT
MID FRAGMENT.TEKSTU
MIDB FRAGMENT.TEKSTU.B
MIN MIN
MINA MIN.A
MINUTE MINUTA
MINVERSE MACIERZ.ODW
MIRR MIRR
MMULT MACIERZ.ILOCZYN
MOD MOD
MODE WYST.NAJCZĘŚCIEJ
MONTH MIESIĄC
MOVE PRZESUŃ
MOVE.TOOL PRZESUŃ.NARZĘDZIE
MOVIE.COMMAND POLECENIE.FILM
MROUND MROUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
N L
NA BRAK
NAMES NAZWY
NEGBINOMDIST ROZKŁAD.DWUM.PRZEC
NETWORKDAYS NETWORKDAYS
NEW NOWY
NEW.WINDOW NOWE.OKNO
NEXT NAST
NOMINAL NOMINAL
NORMDIST ROZKŁAD.NORMALNY
NORMINV ROZKŁAD.NORMALNY.ODW
NORMSDIST ROZKŁAD.NORMALNY.S
NORMSINV ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW
NOT NIE
NOTE NOTATKA
NOW TERAZ
NPER NPER
NPV NPV
NUMBERSTRING LICZBA.CIĄG.ZNAK
OBJECT.PROPERTIES OBIEKT.WŁAŚCIWOŚCI
OBJECT.PROTECTION OBIEKT.ZABEZPIECZENIE
OCT2BIN OCT2BIN
OCT2DEC OCT2DEC
OCT2HEX OCT2HEX
ODD ZAOKR.DO.NPARZ
ODDFPRICE ODDFPRICE
ODDFYIELD ODDFYIELD
ODDLPRICE ODDLPRICE
ODDLYIELD ODDLYIELD
OFFSET PRZESUNIĘCIE
ON.DATA GDY.DANE
ON.DOUBLECLICK GDY.2KLIK
ON.ENTRY GDY.WPROW
ON.KEY GDY.KLAWISZ
ON.RECALC GDY.PRZEL
ON.SHEET GDY.ARKUSZ
ON.TIME GDY.CZAS
ON.WINDOW GDY.OKNO
OPEN OTWÓRZ
OPEN.DIALOG DIALOG.OTWÓRZ
OPEN.LINKS OTWÓRZ.POŁĄCZENIA
OPEN.TEXT OTWÓRZ.TEKST
OPTIONS.CALCULATION OPCJE.PRZELICZANIE
OPTIONS.CHART OPCJE.WYKR
OPTIONS.EDIT OPCJE.EDYCJA
OPTIONS.GENERAL OPCJE.OGÓLNE
OPTIONS.LISTS.ADD OPCJE.DOD.DO.LISTY
OPTIONS.LISTS.DELETE OPCJE.USUŃ.LISTĘ
OPTIONS.LISTS.GET O.OPCJACH.LISTY
OPTIONS.ME OPTIONS.ME
OPTIONS.TRANSITION OPCJE.PRZECHODZENIE
OPTIONS.VIEW OPCJE.WIDOK
OR LUB
OUTLINE STRUKTURA
OVERLAY WYKR.NAKŁADANY
OVERLAY.CHART.TYPE WYKR.NAKŁADANY.TYP
PAGE.SETUP UKŁAD.STRONY
PARSE ROZDZIEL
PASTE WKLEJ
PASTE.LINK WKLEJ.POŁĄCZENIE
PASTE.PICTURE WKLEJ.RYSUNEK
PASTE.PICTURE.LINK WKLEJ.RYSUNEK.POŁĄCZONY
PASTE.SPECIAL WKLEJ.SPECJALNIE
PASTE.TOOL WKLEJ.NARZĘDZIE
PATTERNS WZORKI
PAUSE WSTRZYMAJ
PEARSON PEARSON
PERCENTILE PERCENTYL
PERCENTRANK PROCENT.POZYCJA
PERMUT PERMUTACJE
PI PI
PIVOT.ADD.DATA PRZESTAWNA.DODAJ.DANE
PIVOT.ADD.FIELDS PRZESTAWNA.DODAJ.POLA
PIVOT.FIELD PRZESTAWNA.POLE
PIVOT.FIELD.GROUP PRZESTAWNA.POLE.GRUPUJ
PIVOT.FIELD.PROPERTIES PRZESTAWNA.POLE.WŁAŚCIWOŚCI
PIVOT.FIELD.UNGROUP PRZESTAWNA.POLE.ROZGRUPUJ
PIVOT.ITEM PRZESTAWNA.POZYCJA
PIVOT.ITEM.PROPERTIES PRZESTAWNA.POZYCJA.WŁAŚCIWOŚCI
PIVOT.REFRESH PRZESTAWNA.ODŚWIEŻ
PIVOT.SHOW.PAGES PRZESTAWNA.POKAŻ.STRONY
PIVOT.TABLE.WIZARD KREATOR.TABELI.PRZESTAWNEJ
PLACEMENT POŁOŻENIE
PMT PMT
POISSON ROZKŁAD.POISSON
POKE PRZEŚLIJ
POST.DOCUMENT OGŁOŚ.DOKUMENT
POWER POTĘGA
PPMT PPMT
PRECISION PRECYZJA
PREFERRED PREFEROWANY
PRESS.TOOL STAN.NARZĘDZIA
PRICE PRICE
PRICEDISC PRICEDISC
PRICEMAT PRICEMAT
PRINT DRUKUJ
PRINT.PREVIEW PODGLĄD.WYDRUKU
PRINTER.SETUP USTAWIENIE.DRUKARKI
PROB PRAWDPD
PRODUCT ILOCZYN
PROMOTE STRUKTURA.ROZGRUPUJ
PROPER Z.WIELKIEJ.LITERY
PROTECT.DOCUMENT ZABEZPIECZ.DOKUMENT
PROTECT.REVISIONS CHROŃ.POPRAWKI
PUSHBUTTON.PROPERTIES PRZYCISK.WŁAŚCIWOŚCI
PV PV
QUARTILE KWARTYL
QUERY.GET.DATA QUERY.POBIERZ.DANE
QUERY.REFRESH QUERY.ODŚWIEŻ
QUIT KONIEC
QUOTIENT QUOTIENT
RADIANS RADIANY
RAND LOS
RANDBETWEEN RANDBETWEEN
RANK POZYCJA
RATE RATE
RECEIVED RECEIVED
REFTEXT ADR.TEKST
REGISTER REJESTRUJ
REGISTER.ID REJESTR.KOD
RELREF ADR.WZG
REMOVE.LIST.ITEM USUŃ.POZYCJĘ.LISTY
REMOVE.PAGE.BREAK USUŃ.ZNAK.KOŃCA.STRONY
RENAME.COMMAND ZMIANA.NAZWY.POLECENIA
RENAME.OBJECT ZMIANA.NAZWY.OBIEKTU
REPLACE ZASTĄP
REPLACE.FONT ZASTĄP.CZCIONKĘ
REPLACEB ZASTĄP.B
REPORT.DEFINE REPORT.DEFINE
REPORT.DELETE REPORT.DELETE
REPORT.GET REPORT.GET
REPORT.PRINT REPORT.PRINT
REPT POWT
REQUEST ZAŻĄDAJ
RESET.TOOL PRZYWRÓĆ.NARZĘDZIE
RESET.TOOLBAR PRZYWRÓĆ.PASEK.NARZ
RESTART WZNÓW
RESULT WYNIK
RESUME PODEJMIJ
RETURN POWRÓT
RIGHT PRAWY
RIGHTB PRAWY.B
ROMAN RZYMSKIE
ROUND ZAOKR
ROUNDDOWN ZAOKR.DÓŁ
ROUNDUP ZAOKR.GÓRA
ROUTE.DOCUMENT ROZEŚLIJ.DOKUMENT
ROUTING.SLIP LISTA.WYSYŁKOWA
ROW WIERSZ
ROW.HEIGHT WIERSZ.WYSOKOŚĆ
ROWS ILE.WIERSZY
RSQ R.KWADRAT
RUN URUCHOM
SAVE ZACHOWAJ
SAVE.AS ZACHOWAJ.JAKO
SAVE.COPY.AS ZACHOWAJ.KOPIĘ.JAKO
SAVE.DIALOG DIALOG.ZACHOWAJ
SAVE.NEW.OBJECT ZACHOWAJ.NOWY.OBIEKT
SAVE.TOOLBAR ZACHOWAJ.PASEK.NARZ
SAVE.WORKBOOK ZACHOWAJ.SKOROSZYT
SAVE.WORKSPACE ZACHOWAJ.OBSZAR.ROBOCZY
SCALE SKALUJ
SCENARIO.ADD SCENARIUSZ.DODAJ
SCENARIO.CELLS SCENARIUSZ.KOMÓRKI
SCENARIO.DELETE SCENARIUSZ.USUŃ
SCENARIO.EDIT SCENARIUSZ.EDYCJA
SCENARIO.GET O.SCENARIUSZU
SCENARIO.MERGE SCENARIUSZ.DOŁĄCZ
SCENARIO.SHOW SCENARIUSZ.POKAŻ
SCENARIO.SHOW.NEXT SCENARIUSZ.POKAŻ.NAST
SCENARIO.SUMMARY SCENARIUSZ.PODSUMOWANIE
SCROLLBAR.PROPERTIES PASEK.PRZEW.WŁAŚCIWOŚCI
SEARCH SZUKAJ.TEKST
SEARCHB SZUKAJ.TEKST.B
SECOND SEKUNDA
SELECT ZAZNACZ
SELECT.ALL ZAZNACZ.WSZYSTKO
SELECT.CHART ZAZNACZ.WYKR
SELECT.END ZAZNACZ.KONIEC
SELECT.LAST.CELL ZAZNACZ.OSTATNIĄ.KOMÓRKĘ
SELECT.LIST.ITEM ZAZNACZ.POZYCJĘ.LISTY
SELECT.PLOT.AREA ZAZNACZ.OBSZAR.RYSOWANIA
SELECT.SPECIAL ZAZNACZ.SPECJALNIE
SELECTION ZAZNACZENIE
SEND.KEYS WYŚLIJ.NACIŚNIĘCIA.KLAW
SEND.MAIL WYŚLIJ.POCZTĘ
SEND.TO.BACK PRZESUŃ.POD.SPÓD
SERIES SERIE
SERIES.AXES SERIE.OSIE
SERIES.ORDER SERIE.KOLEJNOŚĆ
SERIES.X SERIE.X
SERIES.Y SERIE.Y
SERIESSUM SERIESSUM
SET.CONTROL.VALUE OKREŚL.WARTOŚĆ.STER
SET.CRITERIA OKREŚL.KRYTERIA
SET.DATABASE OKREŚL.BAZĘ.DANYCH
SET.DIALOG.DEFAULT DIALOG.DOMYŚL.PRZYCISK
SET.DIALOG.FOCUS DIALOG.DOMYŚL.POLE
SET.EXTRACT OKREŚL.OBSZAR.WYDZIELANIA
SET.LIST.ITEM OKREŚL.POZYCJĘ.LISTY
SET.NAME OKREŚL.NAZWĘ
SET.PAGE.BREAK USTAW.KONIEC.STRONY
SET.PREFERRED OKREŚL.PREFEROWANY
SET.PRINT.AREA OKREŚL.OBSZAR.WYDRUKU
SET.PRINT.TITLES OKREŚL.TYTUŁY.WYDRUKU
SET.UPDATE.STATUS OKREŚL.STATUS.AKTUALIZACJI
SET.VALUE OKREŚL.WARTOŚĆ
SHARE WIELODOSTĘP
SHARE.NAME WIELODOSTĘP.NAZWA
SHEET.BACKGROUND ARKUSZ.TŁO
SHORT.MENUS SKRÓCONE.MENU
SHOW.ACTIVE.CELL POKAŻ.AKTYWNĄ.KOM
SHOW.BAR POKAŻ.PASEK
SHOW.CLIPBOARD POKAŻ.SCHOWEK
SHOW.DETAIL POKAŻ.SZCZEGÓŁ
SHOW.DIALOG POKAŻ.DIALOG
SHOW.INFO POKAŻ.INFO
SHOW.LEVELS STRUKTURA.POKAŻ.POZIOMY
SHOW.TOOLBAR POKAŻ.PASEK.NARZĘDZI
SIGN ZNAK.LICZBY
SIN SIN
SINH SINH
SIZE ROZMIAR
SKEW SKOŚNOŚĆ
SLN SLN
SLOPE NACHYLENIE
SMALL MIN.K
SOLVER.ADD SOLVER.DODAJ
SOLVER.CHANGE SOLVER.ZMIEŃ
SOLVER.DELETE SOLVER.USUŃ
SOLVER.FINISH SOLVER.ZAKOŃCZ
SOLVER.GET SOLVER.MODEL
SOLVER.LOAD SOLVER.ZAŁADUJ
SOLVER.OK SOLVER.OK
SOLVER.OPTIONS SOLVER.OPCJE
SOLVER.RESET SOLVER.PRZYWRÓĆ
SOLVER.SAVE SOLVER.ZACHOWAJ
SOLVER.SOLVE SOLVER.ROZWIĄŻ
SORT SORTUJ
SORT.SPECIAL SORTUJ.SPECJALNIE
SOUND.NOTE DŹWIĘK.ZAPISZ
SOUND.PLAY DŹWIĘK.ODTWARZAJ
SPELLING PISOWNIA
SPELLING.CHECK PISOWNIA.SPRAWDŹ
SPLIT PODZIEL
SQRT PIERWIASTEK
SQRTPI SQRTPI
STANDARD.FONT CZCIONKA.STANDARDOWA
STANDARD.WIDTH STANDARD.SZEROKOŚĆ
STANDARDIZE NORMALIZUJ
START START
STDEV ODCH.STANDARDOWE
STDEVA ODCH.STANDARDOWE.A
STDEVP ODCH.STANDARD.POPUL
STDEVPA ODCH.STANDARD.POPUL.A
STEP KROK
STEYX REGBŁSTD
STYLE STYL
SUBSTITUTE PODSTAW
SUBTOTAL SUMY.POŚREDNIE
SUBTOTAL.CREATE SUMY.POŚREDNIE.UTWÓRZ
SUBTOTAL.REMOVE SUMY.POŚREDNIE.USUŃ
SUM SUMA
SUMIF SUMA.JEŻELI
SUMMARY.INFO METRYKA.PLIKU
SUMPRODUCT SUMA.ILOCZYNÓW
SUMSQ SUMA.KWADRATÓW
SUMX2MY2 SUMA.X2.M.Y2
SUMX2PY2 SUMA.X2.P.Y2
SUMXMY2 SUMA.XMY.2
SYD SYD
T T
TAB.ORDER TAB.KOLEJNOŚĆ
TABLE TABELA
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ TBILLEQ
TBILLPRICE TBILLPRICE
TBILLYIELD TBILLYIELD
TDIST ROZKŁAD.T
TERMINATE ZAMKNIJ.KANAŁ
TEXT TEKST
TEXT.BOX POLE.TEKST
TEXT.TO.COLUMNS TEKST.W.KOLUMNY
TEXTREF TEKST.ADR
TIME CZAS
TIMEVALUE CZAS.WARTOŚĆ
TINV ROZKŁAD.T.ODW
TODAY DZIŚ
TOOLS.MACRO NARZĘDZIA.MAKRO
TOOLS.REVISIONS NARZĘDZIA.WZNOWIENIA
TRACER.CLEAR NADZÓR.WYCZYŚĆ
TRACER.DISPLAY NADZÓR.WYŚWIETL
TRACER.ERROR NADZÓR.BŁĄD
TRACER.NAVIGATE NADZÓR.NAWIGACJA
TRANSPOSE TRANSPONUJ
TREND REGLINW
TRIM USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
TRIMMEAN ŚREDNIA.WEWN
TRUNC LICZBA.CAŁK
TTEST TEST.T
TYPE TYP
UNDO COFNIJ
UNGROUP ROZGRUPUJ
UNGROUP.SHEETS ROZGRUPUJ.ARKUSZE
UNHIDE ODKRYJ
UNLOCKED.NEXT ODBLOKUJ.NAST
UNLOCKED.PREV ODBLOKUJ.POPRZ
UNPROTECT.REVISIONS NIE.CHROŃ.POPRAWEK
UNREGISTER WYREJESTRUJ
UPDATE.LINK ZAKTUALIZUJ.POŁĄCZENIE
UPPER LITERY.WIELKIE
USDOLLAR DOLAR.AMER
VALUE WARTOŚĆ
VAR WARIANCJA
VARA WARIANCJA.A
VARP WARIANCJA.POPUL
VARPA WARIANCJA.POPUL.A
VBA.INSERT.FILE VBA.WSTAW.PLIK
VBA.MAKE.ADDIN VBA.UTWÓRZ.DODATEK
VDB VDB
VIEW.3D WIDOK.3W
VIEW.DEFINE WIDOK.DEFINIUJ
VIEW.DELETE WIDOK.USUŃ
VIEW.GET O.WIDOKU
VIEW.SHOW WIDOK.POKAŻ
VLINE LINIA.PIONOWO
VLOOKUP WYSZUKAJ.PIONOWO
VOLATILE PRZELICZANA
VPAGE STRONA.PIONOWO
VSCROLL PRZEWIŃ.PIONOWO
WAIT POCZEKAJ
WEEKDAY DZIEŃ.TYG
WEEKNUM WEEKNUM
WEIBULL ROZKŁAD.WEIBULL
WHILE DOPÓKI
WINDOW.MAXIMIZE OKNO.PEŁNY.EKRAN
WINDOW.MINIMIZE OKNO.DO.IKONY
WINDOW.MOVE OKNO.PRZESUŃ
WINDOW.RESTORE OKNO.PRZYWRÓĆ
WINDOW.SIZE OKNO.ROZMIAR
WINDOW.TITLE OKNO.TYTUŁ
WINDOWS OKNA
WORKBOOK.ACTIVATE SKOROSZYT.UAKTYWNIJ
WORKBOOK.ADD SKOROSZYT.DODAJ
WORKBOOK.COPY SKOROSZYT.KOPIUJ
WORKBOOK.DELETE SKOROSZYT.USUŃ
WORKBOOK.HIDE SKOROSZYT.UKRYJ
WORKBOOK.INSERT SKOROSZYT.WSTAW
WORKBOOK.MOVE SKOROSZYT.PRZESUŃ
WORKBOOK.NAME SKOROSZYT.NAZWA
WORKBOOK.NEW SKOROSZYT.NOWY
WORKBOOK.NEXT SKOROSZYT.NAST
WORKBOOK.OPTIONS SKOROSZYT.OPCJE
WORKBOOK.PREV SKOROSZYT.POPRZ
WORKBOOK.PROTECT SKOROSZYT.ZABEZPIECZENIE
WORKBOOK.SCROLL SKOROSZYT.PRZEWIŃ
WORKBOOK.SELECT SKOROSZYT.ZAZNACZ
WORKBOOK.TAB.SPLIT SKOROSZYT.PODZIAŁ.KARTY
WORKBOOK.UNHIDE SKOROSZYT.ODKRYJ
WORKDAY WORKDAY
WORKGROUP GRUPA.ROBOCZA
WORKSPACE OBSZAR.ROBOCZY
XIRR XIRR
XNPV XNPV
YEAR ROK
YEARFRAC YEARFRAC
YIELD YIELD
YIELDDISC YIELDDISC
YIELDMAT YIELDMAT
ZOOM ZOOM
ZTEST TEST.Z
FALSE FAŁSZ
TRUE PRAWDA
Opublikowano: 03 wrzesień 2009, Kategorie: Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">