Słownik polsko-angielski funkcji

Jedną z wielu trudności pojawiających się w trakcie pracy z Excelem jest zmiana języka Excela na którym pracuje się. Najczęściej wynika ona z zasad panujących w danej firmie i nie ma się na nią wpływu. Zmiana ta jest bardzo kłopotliwa w pierwszych dniach pracy z nowym środowiskiem. Dalsza część artykułu ma ułatwić proces przejścia na nowe środowisko.

Polskie

Angielskie

A1.W1K1 A1.R1C1
ACCRINT ACCRINT
ACCRINTM ACCRINTM
ACOS ACOS
ACOSH ACOSH
ADR.BEZWZG ABSREF
ADR.POŚR INDIRECT
ADR.TEKST REFTEXT
ADR.WZG RELREF
ADRES ADDRESS
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
ANULUJ.KOPIUJ CANCEL.COPY
APLIK.DO.IKONY APP.MINIMIZE
APLIK.PEŁNY.EKRAN APP.MAXIMIZE
APLIK.PRZESUŃ APP.MOVE
APLIK.PRZYWRÓĆ APP.RESTORE
APLIK.ROZMIAR APP.SIZE
APLIK.TYTUŁ APP.TITLE
APLIK.UAKTYWNIJ APP.ACTIVATE
APLIK.UAKTYWNIJ.MICROSOFT APP.ACTIVATE.MICROSOFT
ARGUMENT ARGUMENT
ARKUSZ.TŁO SHEET.BACKGROUND
ASC ASC
ASIN ASIN
ASINH ASINH
ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH
ATRYBUTY ATTRIBUTES
AUTO.STRUKTURA AUTO.OUTLINE
BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT
BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA
BD.ILOCZYN DPRODUCT
BD.MAX DMAX
BD.MIN DMIN
BD.ODCH.STANDAR.POPUL DSTDEVP
BD.ODCH.STANDARD DSTDEV
BD.POLE DGET
BD.ŚREDNIA DAVERAGE
BD.SUMA DSUM
BD.WARIANCJA DVAR
BD.WARIANCJA.POPUL DVARP
BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BEZPOŚREDNIO DIRECT
BIN2DEC BIN2DEC
BIN2HEX BIN2HEX
BIN2OCT BIN2OCT
BŁĄD ERROR
BRAK NA
CHROŃ.POPRAWKI PROTECT.REVISIONS
COFNIJ UNDO
COMPLEX COMPLEX
CONVERT CONVERT
COS COS
COSH COSH
COUPDAYBS COUPDAYBS
COUPDAYS COUPDAYS
COUPDAYSNC COUPDAYSNC
COUPNCD COUPNCD
COUPNUM COUPNUM
COUPPCD COUPPCD
CUMIPMT CUMIPMT
CUMPRINC CUMPRINC
CZAS TIME
CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE
CZCIONKA FONT
CZCIONKA.STANDARDOWA STANDARD.FONT
CZCIONKA.WŁAŚCIWOŚCI FONT.PROPERTIES
CZĘSTOŚĆ FREQUENCY
CZY.ADR ISREF
CZY.BŁ ISERR
CZY.BŁĄD ISERROR
CZY.BRAK ISNA
CZY.LICZBA ISNUMBER
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT
CZY.PUSTA ISBLANK
CZY.TEKST ISTEXT
DANE.ETYKIETA DATA.LABEL
DANE.FORMULARZ DATA.FORM
DANE.SERIE.DANYCH DATA.SERIES
DANE.USUŃ DATA.DELETE
DANE.WYDZIEL EXTRACT
DANE.ZNAJDŹ DATA.FIND
DANE.ZNAJDŹ.NAST DATA.FIND.NEXT
DANE.ZNAJDŹ.POPRZ DATA.FIND.PREV
DATA DATE
DATA.CIĄG.ZNAK DATESTRING
DATA.RÓŻNICA DATEDIF
DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE
DB DB
DBCS DBCS
DDB DDB
DEC2BIN DEC2BIN
DEC2HEX DEC2HEX
DEC2OCT DEC2OCT
DELTA DELTA
DIALOG.DOMYŚL.POLE SET.DIALOG.FOCUS
DIALOG.DOMYŚL.PRZYCISK SET.DIALOG.DEFAULT
DIALOG.OTWÓRZ OPEN.DIALOG
DIALOG.ZACHOWAJ SAVE.DIALOG
DISC DISC
LEN
DŁ.B LENB
DLA FOR
DLA.KOMÓRKI FOR.CELL
DNI.360 DAYS360
DODAJ.AUTOFOR.WYK ADD.CHART.AUTOFORMAT
DODAJ.DANE.DO.WYKR CHART.ADD.DATA
DODAJ.MENU ADD.MENU
DODAJ.NARZĘDZIE ADD.TOOL
DODAJ.PASEK ADD.BAR
DODAJ.PASEK.NARZ ADD.TOOLBAR
DODAJ.POLECENIE ADD.COMMAND
DODAJ.POZYCJĘ.LISTY ADD.LIST.ITEM
DODAJ.STRZAŁKĘ ADD.ARROW
DODAJ.WYKR.NAKŁADANY ADD.OVERLAY
DOKUMENTY DOCUMENTS
DOŁĄCZ.PASKI ATTACH.TOOLBARS
DOŁĄCZ.STYLE MERGE.STYLES
DOŁĄCZ.TEKST ATTACH.TEXT
DOLAR.AMER USDOLLAR
DOLLARDE DOLLARDE
DOLLARFR DOLLARFR
DOPASUJ.PASEK.NARZĘDZI CUSTOMIZE.TOOLBAR
DOPÓKI WHILE
DRUKUJ PRINT
DURATION DURATION
DZIEŃ DAY
DZIEŃ.TYG WEEKDAY
DZIŚ TODAY
DŹWIĘK.ODTWARZAJ SOUND.PLAY
DŹWIĘK.ZAPISZ SOUND.NOTE
ECHO ECHO
EDATE EDATE
EDYCJA.OBIEKT EDIT.OBJECT
EDYCJA.OPCJE EDITION.OPTIONS
EDYCJA.POWTÓRZ EDIT.REPEAT
EDYCJA.USUŃ EDIT.DELETE
EDYTOR.MENU MENU.EDITOR
EDYTUJ.KOLOR EDIT.COLOR
EDYTUJ.NARZĘDZIE EDIT.TOOL
EDYTUJ.SERIE.DANYCH EDIT.SERIES
EFFECT EFFECT
EOMONTH EOMONTH
ERF ERF
ERFC ERFC
ETYKIETA.WŁAŚCIWOŚCI LABEL.PROPERTIES
EXP EXP
FACTDOUBLE FACTDOUBLE
FAŁSZ FALSE
FILTR FILTER
FILTR.POKAŻ.WSZYSTKO FILTER.SHOW.ALL
FILTR.ZAAWANSOWANY FILTER.ADVANCED
FORMAT.AUTO FORMAT.AUTO
FORMAT.CZCIONKA FORMAT.FONT
FORMAT.KSZTAŁT FORMAT.SHAPE
FORMAT.LEGENDA FORMAT.LEGEND
FORMAT.LICZBA FORMAT.NUMBER
FORMAT.PRZESUŃ FORMAT.MOVE
FORMAT.ROZMIAR FORMAT.SIZE
FORMAT.TEKST FORMAT.TEXT
FORMAT.TYP.WYKR FORMAT.CHARTTYPE
FORMAT.WYKR FORMAT.CHART
FORMAT.WYKR.GŁÓWNY FORMAT.MAIN
FORMAT.WYKR.NAKŁADANY FORMAT.OVERLAY
FORMUŁA FORMULA
FORMUŁA.IDŹ.DO FORMULA.GOTO
FORMUŁA.TABLICA FORMULA.ARRAY
FORMUŁA.TRYB.ADR FORMULA.CONVERT
FORMUŁA.WYPEŁNIJ FORMULA.FILL
FORMUŁA.ZASTĄP FORMULA.REPLACE
FORMUŁA.ZNAJDŹ FORMULA.FIND
FORMUŁA.ZNAJDŹ.NAST FORMULA.FIND.NEXT
FORMUŁA.ZNAJDŹ.POPRZ FORMULA.FIND.PREV
FRAGMENT.TEKSTU MID
FRAGMENT.TEKSTU.B MIDB
FV FV
FVSCHEDULE FVSCHEDULE
GALERIA.KOŁOWY GALLERY.PIE
GALERIA.KOŁOWY.3W GALLERY.3D.PIE
GALERIA.KOLUMNOWY GALLERY.COLUMN
GALERIA.KOLUMNOWY.3W GALLERY.3D.COLUMN
GALERIA.LINIOWY GALLERY.LINE
GALERIA.LINIOWY.3W GALLERY.3D.LINE
GALERIA.PIERŚCIENIOWY GALLERY.DOUGHNUT
GALERIA.POWIERZCHNIOWY.3W GALLERY.3D.SURFACE
GALERIA.PUNKTOWY GALLERY.SCATTER
GALERIA.RADAROWY GALLERY.RADAR
GALERIA.SŁUPKOWY GALLERY.BAR
GALERIA.SŁUPKOWY.3W GALLERY.3D.BAR
GALERIA.UŻYTKOWNIKA GALLERY.CUSTOM
GALERIA.WARSTWOWY GALLERY.AREA
GALERIA.WARSTWOWY.3W GALLERY.3D.AREA
GCD GCD
GDY.2KLIK ON.DOUBLECLICK
GDY.ARKUSZ ON.SHEET
GDY.CZAS ON.TIME
GDY.DANE ON.DATA
GDY.KLAWISZ ON.KEY
GDY.OKNO ON.WINDOW
GDY.PRZEL ON.RECALC
GDY.WPROW ON.ENTRY
GESTEP GESTEP
GODZINA HOUR
GRUPA.ROBOCZA WORKGROUP
GRUPUJ GROUP
HEX2BIN HEX2BIN
HEX2DEC HEX2DEC
HEX2OCT HEX2OCT
HIPERŁĄCZE HYPERLINK
IDŹ.DO GOTO
ILE.LICZB COUNT
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA
ILE.WIERSZY ROWS
ILOCZYN PRODUCT
IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINARY
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMCONJUGATE
IMCOS IMCOS
IMDIV IMDIV
IMEXP IMEXP
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMPOWER
IMPRODUCT IMPRODUCT
IMREAL IMREAL
IMSIN IMSIN
IMSQRT IMSQRT
IMSUB IMSUB
IMSUM IMSUM
INACZEJ ELSE
INACZEJ.JEŻELI ELSE.IF
INDEKS INDEX
INFO INFO
INTRATE INTRATE
IPMT IPMT
IRR IRR
ISEVEN ISEVEN
ISODD ISODD
ISPMT ISPMT
JEŻELI IF
KATALOG DIRECTORY
KLAWISZ.ANULUJ CANCEL.KEY
KOD CODE
KOM.AKT ACTIVE.CELL
KOM.AKT.CZCIONKA ACTIVE.CELL.FONT
KOMBINACJE COMBIN
KOMÓRKA CELL
KOMÓRKA.ZABEZPIECZENIE CELL.PROTECTION
KOMUNIKAT MESSAGE
KONIEC QUIT
KONIEC.JEŻELI END.IF
KONSOLIDUJ CONSOLIDATE
KOPIUJ COPY
KOPIUJ.NARZĘDZIE COPY.TOOL
KOPIUJ.RYSUNEK COPY.PICTURE
KOPIUJ.WYKR COPY.CHART
KOWARIANCJA COVAR
KRAWĘDŹ BORDER
KREATOR.FUNKCJI FUNCTION.WIZARD
KREATOR.TABELI.PRZESTAWNEJ PIVOT.TABLE.WIZARD
KREATOR.WYKR CHART.WIZARD
KROK STEP
KTO.WYWOŁAŁ CALLER
KURTOZA KURT
KWARTYL QUARTILE
KWOTA DOLLAR
L N
LCM LCM
LEGENDA LEGEND
LEWY LEFT
LEWYB LEFTB
LICZ.JEŻELI COUNTIF
LICZ.PUSTE COUNTBLANK
LICZBA.CAŁK TRUNC
LICZBA.CIĄG.ZNAK NUMBERSTRING
LICZBA.KOLUMN COLUMNS
LINIA.PIONOWO VLINE
LINIA.POZIOMO HLINE
LINIE.SIATKI GRIDLINES
LISTA.WYSYŁKOWA ROUTING.SLIP
LITERY.MAŁE LOWER
LITERY.WIELKIE UPPER
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
LOS RAND
LUB OR
MACIERZ.ILOCZYN MMULT
MACIERZ.ODW MINVERSE
MAKRO.OPCJE MACRO.OPTIONS
MAX MAX
MAX.A MAXA
MAX.K LARGE
MDURATION MDURATION
MEDIANA MEDIAN
MENEDŻER.DODATKÓW ADDIN.MANAGER
METRYKA.PLIKU SUMMARY.INFO
MIESIĄC MONTH
MIN MIN
MIN.A MINA
MIN.K SMALL
MINUTA MINUTE
MIRR MIRR
MOD MOD
MODUŁ.LICZBY ABS
MROUND MROUND
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
NACHYLENIE SLOPE
NADAJ.NAZWY APPLY.NAMES
NADAJ.STYL APPLY.STYLE
NADZÓR.BŁĄD TRACER.ERROR
NADZÓR.NAWIGACJA TRACER.NAVIGATE
NADZÓR.WYCZYŚĆ TRACER.CLEAR
NADZÓR.WYŚWIETL TRACER.DISPLAY
NARZĘDZIA.MAKRO TOOLS.MACRO
NARZĘDZIA.WZNOWIENIA TOOLS.REVISIONS
NAST NEXT
NAZWY NAMES
NETWORKDAYS NETWORKDAYS
NIE NOT
NIE.CHROŃ.POPRAWEK UNPROTECT.REVISIONS
NOMINAL NOMINAL
NORMALIZUJ STANDARDIZE
NOTATKA NOTE
NOWE.OKNO NEW.WINDOW
NOWY NEW
NPER NPER
NPV NPV
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE
NR.KOLUMNY COLUMN
O.APLIKACJI GET.WORKSPACE
O.DEFINICJI GET.DEF
O.DOKUMENCIE GET.DOCUMENT
O.ELEM.WYKR GET.CHART.ITEM
O.FILMIE GET.MOVIE
O.FORMULE GET.FORMULA
O.KOMÓRCE GET.CELL
O.NARZĘDZIU GET.TOOL
O.NAZWIE GET.NAME
O.NOTATCE GET.NOTE
O.OBIEKCIE GET.OBJECT
O.OKNIE GET.WINDOW
O.OPCJACH.LISTY OPTIONS.LISTS.GET
O.PASKU GET.BAR
O.PASKU.NARZ GET.TOOLBAR
O.POŁĄCZ.INFO GET.LINK.INFO
O.POLU.TABELI.PRZEST GET.PIVOT.FIELD
O.POZ.TABELI.PRZEST GET.PIVOT.ITEM
O.SCENARIUSZU SCENARIO.GET
O.SKOROSZYCIE GET.WORKBOOK
O.TABELI.PRZESTAWNEJ GET.PIVOT.TABLE
O.WIDOKU VIEW.GET
OBIEKT.WŁAŚCIWOŚCI OBJECT.PROPERTIES
OBIEKT.ZABEZPIECZENIE OBJECT.PROTECTION
OBSZAR.ROBOCZY WORKSPACE
OBSZARY AREAS
OCT2BIN OCT2BIN
OCT2DEC OCT2DEC
OCT2HEX OCT2HEX
OCZYŚĆ CLEAN
ODBLOKUJ.NAST UNLOCKED.NEXT
ODBLOKUJ.POPRZ UNLOCKED.PREV
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA
ODCH.STANDARDOWE STDEV
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA
ODCIĘTA INTERCEPT
ODDFPRICE ODDFPRICE
ODDFYIELD ODDFYIELD
ODDLPRICE ODDLPRICE
ODDLYIELD ODDLYIELD
ODKRYJ UNHIDE
OGŁOŚ.DOKUMENT POST.DOCUMENT
OKNA WINDOWS
OKNO.DO.IKONY WINDOW.MINIMIZE
OKNO.PEŁNY.EKRAN WINDOW.MAXIMIZE
OKNO.PRZESUŃ WINDOW.MOVE
OKNO.PRZYWRÓĆ WINDOW.RESTORE
OKNO.ROZMIAR WINDOW.SIZE
OKNO.TYTUŁ WINDOW.TITLE
OKREŚL.BAZĘ.DANYCH SET.DATABASE
OKREŚL.KRYTERIA SET.CRITERIA
OKREŚL.NAZWĘ SET.NAME
OKREŚL.OBSZAR.WYDRUKU SET.PRINT.AREA
OKREŚL.OBSZAR.WYDZIELANIA SET.EXTRACT
OKREŚL.POZYCJĘ.LISTY SET.LIST.ITEM
OKREŚL.PREFEROWANY SET.PREFERRED
OKREŚL.STATUS.AKTUALIZACJI SET.UPDATE.STATUS
OKREŚL.TYTUŁY.WYDRUKU SET.PRINT.TITLES
OKREŚL.WARTOŚĆ SET.VALUE
OKREŚL.WARTOŚĆ.STER SET.CONTROL.VALUE
OPCJE.DOD.DO.LISTY OPTIONS.LISTS.ADD
OPCJE.EDYCJA OPTIONS.EDIT
OPCJE.OGÓLNE OPTIONS.GENERAL
OPCJE.PRZECHODZENIE OPTIONS.TRANSITION
OPCJE.PRZELICZANIE OPTIONS.CALCULATION
OPCJE.USUŃ.LISTĘ OPTIONS.LISTS.DELETE
OPCJE.WIDOK OPTIONS.VIEW
OPCJE.WYKR OPTIONS.CHART
OPTIONS.ME OPTIONS.ME
ORAZ AND
OSIE AXES
OSTATNI.BŁĄD LAST.ERROR
OSTRZEŻENIE ALERT
OTWÓRZ OPEN
OTWÓRZ.KANAŁ INITIATE
OTWÓRZ.POŁĄCZENIA OPEN.LINKS
OTWÓRZ.TEKST OPEN.TEXT
PALETA.KOLORÓW COLOR.PALETTE
PASEK.PRZEW.WŁAŚCIWOŚCI SCROLLBAR.PROPERTIES
PEARSON PEARSON
PEŁNY FULL
PEŁNY.EKRAN FULL.SCREEN
PERCENTYL PERCENTILE
PERMUTACJE PERMUT
PI PI
PIERWIASTEK SQRT
PISOWNIA SPELLING
PISOWNIA.SPRAWDŹ SPELLING.CHECK
PL.CZYTAJ FREAD
PL.CZYTAJ.LIN FREADLN
PL.OTWÓRZ FOPEN
PL.POZYCJA FPOS
PL.ROZMIAR FSIZE
PL.ZAMKNIJ FCLOSE
PL.ZAPISZ FWRITE
PL.ZAPISZ.LN FWRITELN
PLIK.USUŃ FILE.DELETE
PLIK.ZAMKNIJ FILE.CLOSE
PLIKI FILES
PMT PMT
POCZEKAJ WAIT
POCZTA.DODAJ.ROZSYŁACZ MAIL.ADD.MAILER
POCZTA.EDYTUJ.ROZSYŁACZ MAIL.EDIT.MAILER
POCZTA.NASTĘPNY.LIST MAIL.NEXT.LETTER
POCZTA.ODPOWIEDZ MAIL.REPLY
POCZTA.ODPOWIEDZ.WSZYSTKIM MAIL.REPLY.ALL
POCZTA.PRZEŚLIJ.DALEJ MAIL.FORWARD
POCZTA.PRZYŁĄCZ.SIĘ MAIL.LOGON
POCZTA.ROZŁĄCZ.SIĘ MAIL.LOGOFF
POCZTA.USUŃ.ROZSYŁACZ MAIL.DELETE.MAILER
POCZTA.WYŚLIJ.ROZSYŁACZ MAIL.SEND.MAILER
PODAJ.POZYCJĘ MATCH
PODEJMIJ RESUME
PODGLĄD.WYDRUKU PRINT.PREVIEW
PODSTAW SUBSTITUTE
PODZIEL SPLIT
POKAŻ.AKTYWNĄ.KOM SHOW.ACTIVE.CELL
POKAŻ.DIALOG SHOW.DIALOG
POKAŻ.INFO SHOW.INFO
POKAŻ.PASEK SHOW.BAR
POKAŻ.PASEK.NARZĘDZI SHOW.TOOLBAR
POKAŻ.SCHOWEK SHOW.CLIPBOARD
POKAŻ.SZCZEGÓŁ SHOW.DETAIL
POŁĄCZENIA LINKS
POŁĄCZENIE.FORMAT LINK.FORMAT
POŁĄCZENIE.POLE.EDYCJI LINK.COMBO
POLE.DIALOGU DIALOG.BOX
POLE.EDYCJI.WŁAŚCIWOŚCI EDITBOX.PROPERTIES
POLE.LISTY.WŁAŚCIWOŚCI LISTBOX.PROPERTIES
POLE.TEKST TEXT.BOX
POLE.WYBORU.WŁAŚCIWOŚCI CHECKBOX.PROPERTIES
POLECENIE.FILM MOVIE.COMMAND
POŁOŻENIE PLACEMENT
POMOC HELP
PORÓWNAJ EXACT
POTĘGA POWER
POWIEL DUPLICATE
POWRÓT RETURN
POWT REPT
POZYCJA RANK
PPMT PPMT
PRAWDA TRUE
PRAWDPD PROB
PRAWY RIGHT
PRAWY.B RIGHTB
PRECYZJA PRECISION
PREFEROWANY PREFERRED
PRICE PRICE
PRICEDISC PRICEDISC
PRICEMAT PRICEMAT
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM
PRZELICZ.DOKUMENT CALCULATE.DOCUMENT
PRZELICZ.TERAZ CALCULATE.NOW
PRZELICZANA VOLATILE
PRZELICZENIE CALCULATION
PRZERWIJ BREAK
PRZEŚLIJ POKE
PRZESTAWNA.DODAJ.DANE PIVOT.ADD.DATA
PRZESTAWNA.DODAJ.POLA PIVOT.ADD.FIELDS
PRZESTAWNA.ODŚWIEŻ PIVOT.REFRESH
PRZESTAWNA.POKAŻ.STRONY PIVOT.SHOW.PAGES
PRZESTAWNA.POLE PIVOT.FIELD
PRZESTAWNA.POLE.GRUPUJ PIVOT.FIELD.GROUP
PRZESTAWNA.POLE.ROZGRUPUJ PIVOT.FIELD.UNGROUP
PRZESTAWNA.POLE.WŁAŚCIWOŚCI PIVOT.FIELD.PROPERTIES
PRZESTAWNA.POZYCJA PIVOT.ITEM
PRZESTAWNA.POZYCJA.WŁAŚCIWOŚCI PIVOT.ITEM.PROPERTIES
PRZESUŃ MOVE
PRZESUŃ.NA.WIERZCH BRING.TO.FRONT
PRZESUŃ.NARZĘDZIE MOVE.TOOL
PRZESUŃ.POD.SPÓD SEND.TO.BACK
PRZESUNIĘCIE OFFSET
PRZEWIŃ.PIONOWO VSCROLL
PRZEWIŃ.POZIOMO HSCROLL
PRZYCISK.WŁAŚCIWOŚCI PUSHBUTTON.PROPERTIES
PRZYPISZ.DO.NARZĘDZIA ASSIGN.TO.TOOL
PRZYPISZ.DO.OBIEKTU ASSIGN.TO.OBJECT
PRZYWRÓĆ.NARZĘDZIE RESET.TOOL
PRZYWRÓĆ.PASEK.NARZ RESET.TOOLBAR
PV PV
QUERY.ODŚWIEŻ QUERY.REFRESH
QUERY.POBIERZ.DANE QUERY.GET.DATA
QUOTIENT QUOTIENT
R.KWADRAT RSQ
RADIANY RADIANS
RANDBETWEEN RANDBETWEEN
RATE RATE
RECEIVED RECEIVED
REGBŁSTD STEYX
REGEXPP LOGEST
REGEXPW GROWTH
REGLINP LINEST
REGLINW TREND
REGLINX FORECAST
REJESTR.KOD REGISTER.ID
REJESTRUJ REGISTER
REPORT.DEFINE REPORT.DEFINE
REPORT.DELETE REPORT.DELETE
REPORT.GET REPORT.GET
REPORT.PRINT REPORT.PRINT
ROK YEAR
ROZDZIEL PARSE
ROZEŚLIJ.DOKUMENT ROUTE.DOCUMENT
ROZGRUPUJ UNGROUP
ROZGRUPUJ.ARKUSZE UNGROUP.SHEETS
ROZKŁAD.BETA BETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV
ROZKŁAD.CHI CHIDIST
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST
ROZKŁAD.F FDIST
ROZKŁAD.F.ODW FINV
ROZKŁAD.FISHER FISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV
ROZKŁAD.POISSON POISSON
ROZKŁAD.T TDIST
ROZKŁAD.T.ODW TINV
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL
ROZMIAR SIZE
ROZMIEŚĆ.WSZYSTKIE ARRANGE.ALL
ROZPOZNAWAJ.CYFRY CONSTRAIN.NUMERIC
ROZSZERZONY.WIELOKĄT EXTEND.POLYGON
RZYMSKIE ROMAN
SCENARIUSZ.DODAJ SCENARIO.ADD
SCENARIUSZ.DOŁĄCZ SCENARIO.MERGE
SCENARIUSZ.EDYCJA SCENARIO.EDIT
SCENARIUSZ.KOMÓRKI SCENARIO.CELLS
SCENARIUSZ.PODSUMOWANIE SCENARIO.SUMMARY
SCENARIUSZ.POKAŻ SCENARIO.SHOW
SCENARIUSZ.POKAŻ.NAST SCENARIO.SHOW.NEXT
SCENARIUSZ.USUŃ SCENARIO.DELETE
SEKUNDA SECOND
SERIE SERIES
SERIE.KOLEJNOŚĆ SERIES.ORDER
SERIE.OSIE SERIES.AXES
SERIE.X SERIES.X
SERIE.Y SERIES.Y
SERIESSUM SERIESSUM
SILNIA FACT
SIN SIN
SINH SINH
SKALUJ SCALE
SKOROSZYT.DODAJ WORKBOOK.ADD
SKOROSZYT.KOPIUJ WORKBOOK.COPY
SKOROSZYT.NAST WORKBOOK.NEXT
SKOROSZYT.NAZWA WORKBOOK.NAME
SKOROSZYT.NOWY WORKBOOK.NEW
SKOROSZYT.ODKRYJ WORKBOOK.UNHIDE
SKOROSZYT.OPCJE WORKBOOK.OPTIONS
SKOROSZYT.PODZIAŁ.KARTY WORKBOOK.TAB.SPLIT
SKOROSZYT.POPRZ WORKBOOK.PREV
SKOROSZYT.PRZESUŃ WORKBOOK.MOVE
SKOROSZYT.PRZEWIŃ WORKBOOK.SCROLL
SKOROSZYT.UAKTYWNIJ WORKBOOK.ACTIVATE
SKOROSZYT.UKRYJ WORKBOOK.HIDE
SKOROSZYT.USUŃ WORKBOOK.DELETE
SKOROSZYT.WSTAW WORKBOOK.INSERT
SKOROSZYT.ZABEZPIECZENIE WORKBOOK.PROTECT
SKOROSZYT.ZAZNACZ WORKBOOK.SELECT
SKOŚNOŚĆ SKEW
SKRÓCONE.MENU SHORT.MENUS
SLN SLN
SŁUPEK.BŁĘDU ERRORBAR
SŁUPEK.BŁĘDU.X ERRORBAR.X
SŁUPEK.BŁĘDU.Y ERRORBAR.Y
SOLVER.DODAJ SOLVER.ADD
SOLVER.MODEL SOLVER.GET
SOLVER.OK SOLVER.OK
SOLVER.OPCJE SOLVER.OPTIONS
SOLVER.PRZYWRÓĆ SOLVER.RESET
SOLVER.ROZWIĄŻ SOLVER.SOLVE
SOLVER.USUŃ SOLVER.DELETE
SOLVER.ZACHOWAJ SOLVER.SAVE
SOLVER.ZAKOŃCZ SOLVER.FINISH
SOLVER.ZAŁADUJ SOLVER.LOAD
SOLVER.ZMIEŃ SOLVER.CHANGE
SORTUJ SORT
SORTUJ.SPECJALNIE SORT.SPECIAL
SQRTPI SQRTPI
ŚREDNIA AVERAGE
ŚREDNIA.A AVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN
STAN.NARZĘDZIA PRESS.TOOL
STANDARD.SZEROKOŚĆ STANDARD.WIDTH
START START
STOPNIE DEGREES
STRONA.PIONOWO VPAGE
STRONA.POZIOMO HPAGE
STRUKTURA OUTLINE
STRUKTURA.GRUPUJ DEMOTE
STRUKTURA.POKAŻ.POZIOMY SHOW.LEVELS
STRUKTURA.ROZGRUPUJ PROMOTE
STYL STYLE
SUMA SUM
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT
SUMA.JEŻELI SUMIF
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2
SUMY.POŚREDNIE SUBTOTAL
SUMY.POŚREDNIE.USUŃ SUBTOTAL.REMOVE
SUMY.POŚREDNIE.UTWÓRZ SUBTOTAL.CREATE
SYD SYD
SYGNAŁ BEEP
SZACUJ EVALUATE
SZEROKOŚĆ.KOLUMNY COLUMN.WIDTH
SZUKAJ.TEKST SEARCH
SZUKAJ.TEKST.B SEARCHB
SZUKAJ.WYNIKU GOAL.SEEK
T T
TAB.KOLEJNOŚĆ TAB.ORDER
TABELA TABLE
TAN TAN
TANH TANH
TBILLEQ TBILLEQ
TBILLPRICE TBILLPRICE
TBILLYIELD TBILLYIELD
TEKST TEXT
TEKST.ADR TEXTREF
TEKST.W.KOLUMNY TEXT.TO.COLUMNS
TERAZ NOW
TEST.CHI CHITEST
TEST.F FTEST
TEST.T TTEST
TEST.Z ZTEST
TRANSPONUJ TRANSPOSE
TREND.WYKRESU CHART.TREND
TYP TYPE
UAKTYWNIJ ACTIVATE
UAKTYWNIJ.NAST ACTIVATE.NEXT
UAKTYWNIJ.POPRZ ACTIVATE.PREV
UDOST.KREATOR.WSKAZ ENABLE.TIPWIZARD
UDOST.NARZĘDZIE ENABLE.TOOL
UDOST.OBIEKT ENABLE.OBJECT
UDOST.POLECENIE ENABLE.COMMAND
UFNOŚĆ CONFIDENCE
UKŁAD.STRONY PAGE.SETUP
UKRYJ HIDE
UKRYJ.DIALOG HIDE.DIALOG
UKRYJ.OBIEKT HIDE.OBJECT
UKRYJ.SZCZEGÓŁY HIDE.DETAILS
URUCHOM RUN
URUCHOM.PROGRAM EXEC
USTAW.KONIEC.STRONY SET.PAGE.BREAK
USTAWIENIE.DRUKARKI PRINTER.SETUP
USUŃ.AUTOFOR.WYKR DELETE.CHART.AUTOFORMAT
USUŃ.FORMAT DELETE.FORMAT
USUŃ.MENU DELETE.MENU
USUŃ.NARZĘDZIE DELETE.TOOL
USUŃ.NAZWĘ DELETE.NAME
USUŃ.PASEK DELETE.BAR
USUŃ.PASEK.NARZ DELETE.TOOLBAR
USUŃ.POLECENIE DELETE.COMMAND
USUŃ.POZYCJĘ.LISTY REMOVE.LIST.ITEM
USUŃ.STRZAŁKĘ DELETE.ARROW
USUŃ.STYL DELETE.STYLE
USUŃ.UWAGĘ DELETE.NOTE
USUŃ.WYKR.NAKŁADANY DELETE.OVERLAY
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM
USUŃ.ZNAK.KOŃCA.STRONY REMOVE.PAGE.BREAK
UTWÓRZ.NAZWY CREATE.NAMES
UTWÓRZ.OBIEKT CREATE.OBJECT
VBA.UTWÓRZ.DODATEK VBA.MAKE.ADDIN
VBA.WSTAW.PLIK VBA.INSERT.FILE
VDB VDB
WARIANCJA VAR
WARIANCJA.A VARA
WARIANCJA.POPUL VARP
WARIANCJA.POPUL.A VARPA
WART.POD.ADRESEM DEREF
WARTOŚĆ VALUE
WEEKNUM WEEKNUM
WEJŚCIE INPUT
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA
WIDOK.3W VIEW.3D
WIDOK.DEFINIUJ VIEW.DEFINE
WIDOK.POKAŻ VIEW.SHOW
WIDOK.USUŃ VIEW.DELETE
WIELODOSTĘP SHARE
WIELODOSTĘP.NAZWA SHARE.NAME
WIERSZ ROW
WIERSZ.DRUKUJ LINE.PRINT
WIERSZ.WYSOKOŚĆ ROW.HEIGHT
WKLEJ PASTE
WKLEJ.NARZĘDZIE PASTE.TOOL
WKLEJ.POŁĄCZENIE PASTE.LINK
WKLEJ.RYSUNEK PASTE.PICTURE
WKLEJ.RYSUNEK.POŁĄCZONY PASTE.PICTURE.LINK
WKLEJ.SPECJALNIE PASTE.SPECIAL
WŁASNE.COFNIJ CUSTOM.UNDO
WŁASNE.POWTÓRZ CUSTOM.REPEAT
WORKDAY WORKDAY
WPROWADŹ.DANE ENTER.DATA
WSP.KORELACJI CORREL
WSTAW INSERT
WSTAW.DANE.TABELI INSERTDATATABLE
WSTAW.OBIEKT INSERT.OBJECT
WSTAW.OBIEKT.MAPA INSERT.MAP.OBJECT
WSTAW.RYSUNEK INSERT.PICTURE
WSTAW.TYTUŁ INSERT.TITLE
WSTRZYMAJ PAUSE
WYBIERZ CHOOSE
WYCZYŚĆ CLEAR
WYCZYŚĆ.LISTĘ.WYSYŁKOWĄ CLEAR.ROUTING.SLIP
WYCZYŚĆ.OBSZAR.WYDRUKU CLEAR.PRINT.AREA
WYCZYŚĆ.STRUKTURĘ CLEAR.OUTLINE
WYKONAJ EXECUTE
WYKR.GŁÓWNY MAIN.CHART
WYKR.GŁÓWNY.TYP MAIN.CHART.TYPE
WYKR.NAKŁADANY OVERLAY
WYKR.NAKŁADANY.TYP OVERLAY.CHART.TYPE
WYKR.ZŁOŻONY COMBINATION
WYŁĄCZ.WEJŚCIE DISABLE.INPUT
WYNIK RESULT
WYPEŁNIJ.AUTOMATYCZNIE FILL.AUTO
WYPEŁNIJ.GRUPĘ FILL.GROUP
WYPEŁNIJ.GRUPĘ.ROBOCZĄ FILL.WORKGROUP
WYPEŁNIJ.W.DÓŁ FILL.DOWN
WYPEŁNIJ.W.GÓRĘ FILL.UP
WYPEŁNIJ.W.LEWO FILL.LEFT
WYPEŁNIJ.W.PRAWO FILL.RIGHT
WYREJESTRUJ UNREGISTER
WYRÓWNAJ JUSTIFY
WYRÓWNANIE ALIGNMENT
WYŚLIJ.NACIŚNIĘCIA.KLAW SEND.KEYS
WYŚLIJ.POCZTĘ SEND.MAIL
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE
WYŚWIETL DISPLAY
WYŚWIETL.NAZWY LIST.NAMES
WYSZUKAJ LOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP
WYTNIJ CUT
WYWOŁAJ CALL
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM
WZNÓW RESTART
WZORKI PATTERNS
XIRR XIRR
XNPV XNPV
YEARFRAC YEARFRAC
YIELD YIELD
YIELDDISC YIELDDISC
YIELDMAT YIELDMAT
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER
ZABEZPIECZ.DOKUMENT PROTECT.DOCUMENT
ZABLOKUJ.OKIENKA FREEZE.PANES
ZACHOWAJ SAVE
ZACHOWAJ.JAKO SAVE.AS
ZACHOWAJ.KOPIĘ.JAKO SAVE.COPY.AS
ZACHOWAJ.NOWY.OBIEKT SAVE.NEW.OBJECT
ZACHOWAJ.OBSZAR.ROBOCZY SAVE.WORKSPACE
ZACHOWAJ.PASEK.NARZ SAVE.TOOLBAR
ZACHOWAJ.SKOROSZYT SAVE.WORKBOOK
ZAKOŃCZ HALT
ZAKTUALIZUJ.POŁĄCZENIE UPDATE.LINK
ZAMKNIJ CLOSE
ZAMKNIJ.KANAŁ TERMINATE
ZAMKNIJ.WSZYSTKIE CLOSE.ALL
ZAOKR ROUND
ZAOKR.DO.CAŁK INT
ZAOKR.DO.NPARZ ODD
ZAOKR.DO.PARZ EVEN
ZAOKR.DO.TEKST FIXED
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING
ZASTĄP REPLACE
ZASTĄP.B REPLACEB
ZASTĄP.CZCIONKĘ REPLACE.FONT
ZAŻĄDAJ REQUEST
ZAZNACZ SELECT
ZAZNACZ.KONIEC SELECT.END
ZAZNACZ.OBSZAR.RYSOWANIA SELECT.PLOT.AREA
ZAZNACZ.OSTATNIĄ.KOMÓRKĘ SELECT.LAST.CELL
ZAZNACZ.POLECENIE CHECK.COMMAND
ZAZNACZ.POZYCJĘ.LISTY SELECT.LIST.ITEM
ZAZNACZ.SPECJALNIE SELECT.SPECIAL
ZAZNACZ.WSZYSTKO SELECT.ALL
ZAZNACZ.WYKR SELECT.CHART
ZAZNACZENIE SELECTION
ZDEFINIUJ.NAZWĘ DEFINE.NAME
ZDEFINIUJ.STYL DEFINE.STYLE
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE
ZMIANA.NAZWY.OBIEKTU RENAME.OBJECT
ZMIANA.NAZWY.POLECENIA RENAME.COMMAND
ZMIEŃ.POŁĄCZENIE CHANGE.LINK
ZNAJDŹ FIND
ZNAJDŹ.PLIK FIND.FILE
ZNAJDŹB FINDB
ZNAK CHAR
ZNAK.LICZBY SIGN
ZOOM ZOOM
Opublikowano: 03 wrzesień 2009, Kategorie: Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">